telefon zawałowy: Augustów 608 677 958 Suwałki 505 535 489
mobile menu
telefon zawałowy: Augustów 608 677 958 Suwałki 505 535 489
Umów się na wizytę
Umów się na wizytę

POLITYKA JAKOŚCI

POLITYKA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Celem Podlaskiego Centrum Sercowo-naczyniowego Sp. Z o.o. jest świadczenie usług medycznych na wysokim specjalistycznym poziomie, z zachowaniem wymagań ustawowych i przepisów prawnych, zapewniając pacjentom oraz personelowi przyjazne i bezpieczne warunki leczenia, pobytu i pracy. Działania ukierunkowane są na potrzeby, oczekiwania a także na zwiększenie zaufania i zadowolenia pacjentów. Polityka jakości jest ściśle powiązana z naszym powołaniem, wartościami, postawą etyczną i z przyjętą misją, która brzmi następująco:

„Dobro chorego naszym celem”

Politykę jakości realizować będziemy poprzez następujące cele strategiczne i jakościowe:

 Zapewnienie wysokiego poziomu usług medycznych z uwzględnieniem dostępnych nowoczesnych metod terapeutyczno – diagnostycznych, spełniających oczekiwania naszych Pacjentów.

 Reagowanie na ciągle zmieniające się potrzeby pacjentów poprzez rozszerzanie zakresu świadczonych usług.

 Dążenie do zapewnienia ciągłości opieki poprzez udzielania świadczeń w ramach Koordynowanych Procesów Leczniczych i Rehabilitacyjnych.  Prowadzenie działalności statutowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 Utrzymanie i ciągłe doskonalenie wymagań, norm w celu podnoszenia jakości realizowanych świadczeń medycznych oraz bezpieczeństwa pacjentów i personelu.

 Zapewnienie wysokiego poziomu wiedzy i kompetencji personelu, osiąganego w wyniku systematycznego kształcenia , w tym poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,

 Modernizację infrastruktury oraz znoszenie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, wyposażenie w bezpieczną dla pacjenta i pracowników aparaturę medyczną.

 Zapobieganie wszelkim urazom i wypadkom, zranieniom ostrymi narzędziami, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.

 Monitorowanie ryzyka zawodowego i dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w tym narażenia na promieniowanie jonizujące.

 Zapewnienie bezpieczeństwa, informacji poprzez zarządzanie ryzykiem, zmianami oraz ciągłością działania.

 Ochronę systemów przetwarzania informacji przed nieuprawnionym dostępem bądź zniszczeniem.

 Zapewnienie poufności informacji przetwarzanych przez organizację oraz własności intelektualnej, będących aktywami jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Prezes Zarządu deklaruje pełne zaangażowanie własne i całego personelu w utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością oraz jego stałe doskonalenie. Wszystkich pracowników czyni odpowiedzialnymi za realizację Polityki Jakości w odniesieniu do ich stanowisk pracy i zobowiązuje do wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia procesów i usług.